Çalışma Konuları

GEOTEKNİK

 

Açık Deniz Yapıları Temel Sistemleri

Afet Yönetimi

Arazi Isıl İletkenlik Deneyi (TCT, TRT)

Çevre Geotekniği

Deniz Geotekniği

Deprem Özelliklerinin Zemin Davranışına Etkisi

Derin Kazılarda İksa Perdelerinin Projelendirilmesi

Dinamik Analiz

Drag Anchor Temel Sistemleri

Düzenli Depolama Sahalarının Projelendirilmesi

Enerji Kazıkları

Geoteknik Mühendisliğinde Stokastik Yöntemler

Geoteknik Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları

İleri Düzey Numerik Modelleme

İstinat Yapılarının Boyutlandırılması

Kazık Süreklilik Deneyi (PIT, SIT)

Kayma Mukavemeti

Kirlenmiş Zeminlerde Alınacak Önlemler

Mikrobölgeleme Çalışmaları

Sarsma Masası Deneyleri

Sığ Geotermal Sistemler

Sıvılaşma

Şev Stabilitesi Kontrolü ve Gerekli Önlemlerin Belirlenmesi

Şev/Yamaç Stabilitesi

Tahribatsız Zemin Deneyleri

Temel Altında Kullanılan Geosentetik Donatılı Dolguların Sismik Davranışlarının Belirlenmesi

Temel Mühendisliği

Tilt table Deney Sistemi

Toprak Yapılarında Geosentetiklerin Kullanımı

Yerel Zemin Koşullarının Deprem Hareketine Etkisi

Yüzeysel ve Derin Temeller

Zemin Büyütmesi

Zemin Büyütmesine Etki Eden Faktörler

Zemin İyileştirme Teknikleri

Zemin Stabilizasyonu

Zemin-Yapı Etkileşimi

Zeminde Don Etkisi

Zemine Gömülü Borular

Zeminlerin Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi

 

HİDROLİK

 

Akarsu Mekaniği

Akarsu Yönetimi

Akarsularda ve Kıyılarda  Katı Madde Hareketi

Akarsulardan, Göl ve Denizden Sualma Sistemleri (Planlama, Modelleme,Projelendirme )

Akım-Taban-Yapı Etkileşimi

Akışkanlar Mekaniği

Atık su ve Soğutma Suyu Derin Dejarj Tesisleri (Planlama, Projelendirme )

Barajlar

Borularla Katı Madde Taşınımı (Hidrotransport)

Dalga Analizi ve Dalga Enerjisinin Potansiyelinin Belirlenmesi

Dalga Enerjisi

Dalgakıranlar

Dalga Hidrodinamiği

Dalga İklimi

Dalga Etkisi ile Sıvılaşma

Deniz Yapıları

Doğal Akımlarda Türbülans

Dolu Savaklar, Dip Savaklar ve Enerji Kırıcı Yapılar (Planlama, Modelleme ve Projelendirme)

Erozyon

Fiziksel Hidroloji

Havza Modelleri

Hidroelektrik Üretim Tesisleri

Hidrolik Geometri

Hidrolik ve Hidromekanik

İstatistiksel Analiz

Hidro-akustik

Hidrodinamik

Hidroelektrik Tesisler (Planlama, Projelendirme )

Hidroloji

Hidrojeoloji

Hidrometeoroloji – Hidroklimatoloji

Hidrolojik Zaman Serisi Analizleri

Hidrolojik Stokastik Modelleme

Hidroklimatolojik Süreçlerin Değişkenlik Analizleri

Hidropolitik (Ulusal ve Uluslararası Su Kaynakları Planlama, Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası)

İklim Değişikliği

İklim Modelleri Entegreli Su Havzaları Modelleme

Kalman Filtresi

Katı Atık (Kül) Depolama Barajları (Planlama, Projelendirme)

Katı Madde Taşınımı

Kıyı Alanlarının Yönetimi

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği

Kıyı Koruma Yapılarının Tasarım ve Optimizasyonu

Kıyı Sulak Alanları

Kıyı Süreçlerinin Fiziksel ve Numerik Modellemesi

Kıyı Yapıları (Liman, Marina, Barınak, Tersane ve Pompa İstasyonları) (Planlama, Projelendirme )

Kıyı Yönetimi

Kıyılarda Sediment Taşınımı

Kuraklık Analizleri ve Stokastik Modelleme

Matematik Modeller

Matematik Modelleme ve Deterministtik Akımlar

Meteoroloji

Modern Modelleme Teknikleri (Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları)

Optimizasyon Teknikleri (Genetik Algoritmalar)

Stokastik Hidroloji

Sualma Tesisleri ve Konsantrasyon Tesislerinde Çökeltme Havuzları (Planlama, Modelleme ve Projelendirme)

Su Kaynakları

Su Kaynakları Sistemlerinin Planlama ve İşletilmesi

Su ve Kıyı Yapıları Projeleri ÇED Raporları

Su Yapıları

Taşkın Hidrodinamik Modelleme

Taşkın ve Düşük Akım Hidrolojisi

Termik ve Çevrim Santrallarda Soğutma Suyu Temini ve Dönüşüm Sistemleri (Planlama, Projelendirme )

Tsunami Tipi Uzun Dalgalar

Uzun Dönem ve Ekstrem Uzun Dönem Dalga İstatistiği

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yeraltısuyu Modelleme

Yerbilimlerinde Mekansal Modelleme

Yüzer Dalgakıranlar

Yüzey Su Hidrolojisi

Yüzey Suları Mühendisliği

Yüzey ve Yüzeyaltı Yağmur suyu ve Yer Altı Suyu Drenaj Sistemleri (Planlama, Projelendirme)

 

MEKANİK

 

Akıllı Yapılar

Belirsizlik Yöntemleri

Betonarme Kolonların Deprem Performanslarının İncelenmesi

Mikromekanik

Çubuk Mukavemeti

Çubuk Teorisi

Deneysel Mekanik

Deprem Mühendisliği

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Pasif, Yarı-aktif ve Aktif Sistemler

Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemleri

Doğrusal Olmayan Titreşimler

Elastik Ortamlarda Dalga Yayılımı

Elastik Zemine Oturan Kiriş Problemleri

Elastisite ve Plastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri

Fotoelastisite

Gradyan elastisite teorisi

Hesaplamalı Mekanik

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları

Kırılma Mekaniği

Kompozit Malzemeler

Lie Grupları Teorisi ve Diferansiyel Denklemlere Uygulamaları

Magnetorheological damperler (MR-MD)

Matematiksel Fizik

Mühendislik Yapılarının Bilgisayar ile Analizi

Nesne Yönelimli Programlama Teknikleri ile Yapı Sistemlerinin Hesaplanması

Plak, Kabuk ve Uzay Çubukların Sonlu Elemanlar Analizleri

Sayısal Yöntemler

Sezgisel Optimizasyon

Sınır Eleman Yöntemi

Sonlu Elemanlar ile Dinamik Analiz

Sonlu Elemanlar ile Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analizler

Sonlu Elemanlar ile Stabilite Analizleri

Sonlu Eleman Modeli Güncellemesi

Sürekli Ortamlar Mekaniği

Tsunami

Uygulamalı Mekanik ve Matematik

Varyasyonel Yöntem

Yapıların Depreme Karşı Boyutlandırılması

Yapı Dinamiği

Yapı-Akışkan Etkileşim Problemleri

Yapı Sağlığı İzlenmesi

Yapısal Tanımlama

Yapı Sistemlerinin Hesaplanması İçin Programlama Dili Tasarımı

Yerel olmayan Elastisite Teorisi

 

ULAŞTIRMA

 

Dinamik Ağ Modellemesi

Karayolu ve Demiryolu Üstyapı Tasarımı

Karayolu Kavşak Tasarımı

Kentiçi Toplu Taşıma Sistemleri

Kentiçi Trafik Yönetimi

Kombine Taşımacılık

Trafik Akım Modellemesi ve Denetimi

Trafik İstem Modellemesi

Ulaştırma Ağ Tasarımı

Ulaştırma Ekonomisi

Ulaştırma Planlaması

Üstyapı Yönetim Sistemleri

Yüksek Hızlı Demiryollarının Planlanması

 

YAPI

 

Ağır betonlar

Ahşap Malzeme, Ahşap Yapıların Analiz ve Boyutlandırılması

Ahşap ve Çelik Yapılar Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

Atık Maddelerin Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

Beton Tasarımı

Beton ve Betonu Oluşturan Malzemeler, Kalite Kontrolü

Betonarme bacalar

Betonarme depo ve silolar

Betonarme kabuk ve plaklar

Betonarme ve öngerilmeli betonarme köprüler

Betonarme yapı elemanlarının deneysel incelenmesi

Betonarme yapıların doğrusal olmayan statik ve dinamik analizi

Betonun Kırılma Mekaniği

Betonun Mikro-Makro Boşluk Yapısı-Mekanik Özellikler ve Dürabilite İlişkileri

Betonun ve Betonarmenin Dürabilitesi

Çelik - Beton Kompozit Yapıların Analizi ve Boyutlandırılması

Çelik Malzeme, Çelik Yapıların İleri Analizi ve Boyutlandırılması, İmalat ve Uygulama Özellikleri

Çelik Yapıların Performans Analizi ve Birleşimlerin Tekrarlı Tersinir Yükler Altındaki Davranışı, Depreme Dayanıklı Tasarımı

Çelik Yapıların ve Birleşimlerin Sınıflandırılması, Köprü ve Kablolu Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması

Çelik Yapıların ve Birleşimlerin Yangında Davranışı, Hesabı ve Yangına Dayanıklı Tasarımı

Çelik, Ahşap, Beton ve Beton Malzemelerinin Kalite Denetimi İçin Gerekli Standart Laboratuvar Deneyleri

Çimento Esaslı Malzemelerde İç Yapıyla Mekanik Davranışın Birlikte Modellenmesi

Çimento Esaslı Malzemelerin Üretim Teknolojileri

Deprem hasar indekslerinin belirlenmesi

Deprem Mühendisliği

Depreme dayanıklı yapı tasarımı

Doğrusal Matriks Eşitsizlikleri (LMI), Dinamik Sistemler ve Yitirgen Sistemler

Dolgu maddesi İçeren Reçinelerin Reolojisi

Endüstriyel zemin betonları

Geleneksel betonlar

Hafif betonlar

Hazır beton

İleri Çimento Esaslı Kompozit Malzemeler (reaktif pudra betonları v.b.)

Kablolu Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Non-lineer  Analizi, Dinamik Analizi ve Tasarımı

Kâgir Yapı Malzemeleri

Karayolu ve Demiryolu Köprülerinin Statik-Dinamik Analizi ve Boyutlandırılması, Yorulma Etkileri

Kendiliğinden yerleşen betonlar

Kimyasal Beton Katkıları

Lif Takviyeli Kompozitler

LQR, LQG, H2, H∞ ve Dayanıklı Kontrol

Makro Boşluk İçermeyen Betonların Mekanik Davranışı

Malzemelerin Zamana Bağlı Davranışları (sünme, rötre, gevşeme)

Mevcut Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Öngerilmeli ve prefabrike yapıların analiz ve tasarımı

Pasif Sönümleyiciler ve Sismik Yalıtım (Bina ve Köprüler)

Polimer betonları

Polimerlerle Güçlendirme

Puzolanik Malzemeler ve Betonda Kullanımı

Rasgele Salınımlar ve Stokastik Dinamik (Durağan - Durağan Olmayan ve Doğrusal - Doğrusal Olmayan)

Selüler Malzemeler

Sonlu elemanlar yöntemi

Taze Beton Reolojisi

Tekstil ve Lif Donatılı Çimento Esaslı Kompozitler

Ulusal ve Uluslararası Yönetmelikler Üzerine Çalışmalar

Yapı Malzemelerinde Nano-Teknoloji Uygulamaları

Yapı Malzemelerinin Yalıtım Özellikleri

Yapı Mühendisliği

Yapı Sistemlerinde Performansa Dayalı Tasarım ve Güçlendirme

Yapı Sistemlerinin çözümünde Sonlu Elemanlar Yöntemi

Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Davranışlarının İncelenmesi

Yapıların Deneysel Analizi ve Tahribatsız Deney Yöntemleri

Yapıların deneysel yöntemler ile analizi

Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi

Yapıların deprem performansının değerlendirilmesi

Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi

Yapıların performansa dayalı tasarımı

Yapısal Optimizasyon

Yapısal Sağlık Takibi

Yapı-zemin etkileşimi

Yarıaktif Kontrol, Akıllı Sönümleyiciler ve Manyetoreolojik Sönümleyiciler (Bina ve Köprüler)

Yığma ve tarihi yapıların analizi

Yüksek Binalarda Deprem ve Rüzgar Tasarımı, Rüzgar Konfor Kriterleri ve Sönümleyici Tasarımı

Yüksek performanslı/Yüksek dayanımlı betonlar